น่าอ่าน

ภาษาอังกฤษ


v be enjoyable to read
คำที่เกี่ยวข้อง: be good to read , be fun to read
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว