น่าดีใจ

ภาษาอังกฤษ


v gladden
ความหมายเหมือนกับ: น่าปลื้ม , น่าชอบใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be pleasure , cheer
คำตรงข้าม: ระทมทุกข์ , เศร้าโศก , หดหู่