น่าชม

ภาษาอังกฤษ


v be attractive
ความหมายเหมือนกับ: น่าดูน่าชม , น่ามอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be remarkable , be pleasant to look at , be worthy of looking at
ตัวอย่างประโยค: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน

คำที่มี "น่าชม" ในคำ


น่าชมเชย adj admirable
คำอธิบาย: ควรยกย่องสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสรรเสริญ , น่าชื่นชม , น่ายกย่อง
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม

น่าดูน่าชม v be attractive
ความหมายเหมือนกับ: น่ามองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top