นูน

ภาษาอังกฤษ


v swell
ความหมายเหมือนกับ: โป่ง , ปูด , พอง
คำที่เกี่ยวข้อง: curve out , bulge , protrude
ตัวอย่างประโยค: แผลเป็นที่ขานูนออกมามากจนสังเกตเห็นได้ง่าย