นึกเห็น

ภาษาอังกฤษ


v assume
คำอธิบาย: คิดไปเองต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: suppose , guess , surmise , imagine
ตัวอย่างประโยค: เขานึกเห็นเองว่าเรากีดกันเขา แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่