นึกหวัง

ภาษาอังกฤษ


v hope
ความหมายเหมือนกับ: หวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: expect , look forward to , desire , long , aspire
ตัวอย่างประโยค: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top