นึกหวัง

ภาษาอังกฤษ


v hope
ความหมายเหมือนกับ: หวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: expect , look forward to , desire , long , aspire
ตัวอย่างประโยค: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง