นึกย้อน

ภาษาอังกฤษ


v recall
ความหมายเหมือนกับ: คิดย้อน , รำลึก , หวนคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: recollect , bring to mind , bring back
ตัวอย่างประโยค: ตัวละครนึกย้อนกลับไปสมัยที่เป็นเด็กซนอยู่ในสวน