นึกดู

ภาษาอังกฤษ


v recall
ความหมายเหมือนกับ: ไตร่ตรอง , คิด , ตรึกตรอง , คิดดู , ทบทวนดู
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , ponder , reflect
ตัวอย่างประโยค: ลองนึกดูซิว่าวันนี้ได้ทำความดีไปบ้างหรือยัง