นีออน

ภาษาอังกฤษ


n neon lamp
ความหมายเหมือนกับ: หลอดฟลูออเรสเซนต์
คำที่เกี่ยวข้อง: fluorescent light