นิสัย

ภาษาอังกฤษ


n habit
คำที่เกี่ยวข้อง: character , pattern
n inborn trait
ความหมายเหมือนกับ: อุปนิสัย , ลักษณะพิเศษ
n nature
คำที่เกี่ยวข้อง: disposition , character