นิรโทษ

ภาษาอังกฤษ


adj free from guilt
คำอธิบาย: ไม่มีโทษ
ตัวอย่างประโยค: นิรโทษกรรมนั้นถ้าจะให้กันก็ต้องให้ทั้งหมดเลือกที่รักที่ชังไม่ได้