นิมิตดี

ภาษาอังกฤษ


n good omen
คำตรงข้าม: ลางร้าย
n good omen
ความหมายเหมือนกับ: ลางดี
คำที่เกี่ยวข้อง: good dream , auspicious time , propitious sign , auspice , dream foretelling fortune , good luck