นิพพาน

ภาษาอังกฤษ


n nirvana
n dharma which releases one from the world
ความหมายเหมือนกับ: อรหัตผล
n liberation
ความหมายเหมือนกับ: ความพ้น , ความหลุดพ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: release , nirvana , deliverance , freedom
n nirvana
คำที่เกี่ยวข้อง: salvation , nirvana dying of lust , release from existence through the dying out of lust
n freedom
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: independence , liberty

คำที่มี "นิพพาน" ในคำ


ปรินิพพาน n nirvana
คำอธิบาย: เรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว

พระนิพพาน n release from human affairs
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น , ความพ้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top