นิพนธ์

ภาษาอังกฤษ


v compose
ความหมายเหมือนกับ: เขียน , รจนา , ประพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: write , draw up
v write
ความหมายเหมือนกับ: แต่ง , เรียบเรียง , ร้อยกรอง , ร้อยเรียง , เขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: compose , create