นิทรา

ภาษาอังกฤษ


v sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับ , นอน , นอนหลับ , บรรทม
คำที่เกี่ยวข้อง: slumber , drowse
ตัวอย่างประโยค: พระราชากำลังนิทราอย่างสุขใจในขณะที่ข้าศึกกำลังลอบเข้าเมือง
n sleep
ความหมายเหมือนกับ: การหลับ , การนอนหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: drowsiness , slumber , doze
ตัวอย่างประโยค: นิทราเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด