นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ


n Doctor of Laws
ความหมายเหมือนกับ: น.ด.
คำที่เกี่ยวข้อง: LL.D.