นิตย์

ภาษาอังกฤษ


adv constantly
ความหมายเหมือนกับ: เสมอไป , สม่ำเสมอ , เนืองนิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: habitually , frequently , perpetually , often , always
ตัวอย่างประโยค: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน