นิคมที่ดิน

ภาษาอังกฤษ


n settlement
คำอธิบาย: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อ ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: colony
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด