นำไปใช้

ภาษาอังกฤษ


v apply
คำอธิบาย: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ใช้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: use , utilize
ตัวอย่างประโยค: วงจรนี้ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้กับวงจรรวม