นำสมัย

ภาษาอังกฤษ


v be modern
คำอธิบาย: เป็นสมัยใหม่
ความหมายเหมือนกับ: ล้ำสมัย , ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: update , be fashionable
คำตรงข้าม: ล้าสมัย , โบราณ , เชย
ตัวอย่างประโยค: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอนำสมัยทุกชุด
adj modern
คำอธิบาย: ที่เป็นสมัยใหม่
ความหมายเหมือนกับ: ล้ำสมัย , ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: up-to-date , fashionable
คำตรงข้าม: ล้าสมัย , โบราณ , เชย
ตัวอย่างประโยค: ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยวิชาการอันนำสมัย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน