นำมาใช้

ภาษาอังกฤษ


v apply
คำอธิบาย: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ประยุกต์ใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: bring to use , put to use
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้น
v use
ความหมายเหมือนกับ: เอาไปใช้ , นำเอามาใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: make use of , utilize
ตัวอย่างประโยค: เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มนำมาใช้ในวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยบ้างแล้ว