นำมา

ภาษาอังกฤษ


v bring
ความหมายเหมือนกับ: เอามา
คำที่เกี่ยวข้อง: take , bear , fetch
ตัวอย่างประโยค: ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใดมาตั้งแต่สมัยโบราณ