นำพา

ภาษาอังกฤษ


v mind
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , เอาธุระ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention to , heed , regard , care
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ไม่เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่นำพาต่อความปรารถนาของเธอ