นาเมือง

ภาษาอังกฤษ


n low-lying field
คำอธิบาย: ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดสั้นเนื้อฟ่าม
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวนาเมือง
ตัวอย่างประโยค: ข้าวนาเมืองมีปลูกเฉพาะบางท้องที่ในภาคกลางและภาคเหนือ