นาเชิงทรง

ภาษาอังกฤษ


n unexpanded field
คำอธิบาย: นาชนิดที่ไม่มีทางจะบุกเบิกออกไปได้อีก
หน่วยนับ: แปลง
ความหมายเหมือนกับ: นาขอบเหล็ก