นาเกลือ

ภาษาอังกฤษ


n salt pan
หน่วยนับ: แปลง, ผืน
คำที่เกี่ยวข้อง: salt field , salt-pond , salt-farm
ตัวอย่างประโยค: เขามีนาเกลืออยู่ที่สมุทรสาครอยู่หลายแปลง