นาฬิกาจับเวลา

ภาษาอังกฤษ


n stopwatch
คำอธิบาย: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
หน่วยนับ: เรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: digital timer
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที
n stopclock
n timer