นาฬิกา

ภาษาอังกฤษ


clas o´clock
คำอธิบาย: ช่วงเวลาคิดตามชั่วโมง เช่น 1 ชั่วนาฬิกา = 1 ชั่วโมง, ใช้เป็นมาตราบอกเวลา
ความหมายเหมือนกับ: น.
ตัวอย่างประโยค: งานจะเริ่มเวลา 19.00 นาฬิกา ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องจัดเลี้ยง
n clock
คำอธิบาย: เครื่องบอกเวลา มีหลายชนิด
หน่วยนับ: เรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: watch , time piece
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่ชอบสะสมนาฬิกาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมา