นายโรง

ภาษาอังกฤษ


n troupe headman
คำอธิบาย: หัวหน้าคณะแสดง, เจ้าของคณะแสดง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นายโรงจะคอยเก็บเงินจากเจ้าของงานที่จ้างไปแสดง