นายหน้าซื้อขาย

ภาษาอังกฤษ


n broker
คำอธิบาย: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนขาย , คนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: agent , go-between
ตัวอย่างประโยค: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ