นายหน้า

ภาษาอังกฤษ


n broker
คำอธิบาย: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง , คนเจรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: agent , middleman
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%