นายสถานี

ภาษาอังกฤษ


n station master
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: station agent
ตัวอย่างประโยค: เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส.