นายทะเบียน

ภาษาอังกฤษ


n registrar
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่รับจดทะเบียนเรื่องต่างๆ ของราษฎร
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิด