นายทหารคนสนิท

ภาษาอังกฤษ


n aide-de-camp
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ท.ส. , นายทหารติดตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: aid-de-camp
ตัวอย่างประโยค: นายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้มาบรรยายกิจกรรมของกองทัพ