นายช่างใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n chief engineer
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ