นายจ้าง

ภาษาอังกฤษ


n employer
คำอธิบาย: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้านาย , นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: boss
คำตรงข้าม: ลูกจ้าง
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน