นาย

ภาษาอังกฤษ


n employer
คำอธิบาย: ผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายจ้าง , เจ้านาย
คำตรงข้าม: ลูกจ้าง , ขี้ข้า , บ่าว
ตัวอย่างประโยค: เขาไปหานายเพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีกว่าเดิม
n master
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ปกครอง , ประมุข
คำที่เกี่ยวข้อง: lord , ruler
คำตรงข้าม: ผู้อาศัย , ลูกบ้าน
n mister
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: Mr.
คำตรงข้าม: นาง , นางสาว
ตัวอย่างประโยค: เดือนหน้าผมต้องไปเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายเป็นนายแล้ว
n superior
คำอธิบาย: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้านาย , ผู้บังคับบัญชา , หัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: master , boss , chief , leader , commander
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน