นามานุประโยค

ภาษาอังกฤษ


n noun clause
คำอธิบาย: อนุประโยคที่ทำหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นประธาน กรรม หรือขยายก็ได้