นามสมญา

ภาษาอังกฤษ


n nickname
คำอธิบาย: ชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้ด้วยความยกย่อง
หน่วยนับ: นาม
ความหมายเหมือนกับ: สมญานาม , ฉายานาม
คำที่เกี่ยวข้อง: sobriquet , alias , assumed name
คำตรงข้าม: นามจริง