นามสกุล

ภาษาอังกฤษ


n surname
คำอธิบาย: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว
หน่วยนับ: นามสกุล
ความหมายเหมือนกับ: ชื่อสกุล , สกุล
คำที่เกี่ยวข้อง: family name , last name
ตัวอย่างประโยค: นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6