นามวลี

ภาษาอังกฤษ


n noun phrase
คำอธิบาย: คำนามที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ภายในคำ
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: ตัวอย่างนามวลีในภาษาไทยได้แก่ กระเป๋าในตู้