นาฟางลอย

ภาษาอังกฤษ


n fallow field
คำอธิบาย: นาที่เปิดขึ้นใหม่ มีผลไม่แน่นอน
หน่วยนับ: แปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: area of stubble