นาปรัง

ภาษาอังกฤษ


n double-crop field
คำอธิบาย: การทำนาในฤดูแล้งนอกฤดู
คำที่เกี่ยวข้อง: off-season paddy field
คำตรงข้าม: นาปี
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาในภาคอีสานมักจะทำนาปรังมากกว่าภาคอื่นๆ