นาบข้าว

ภาษาอังกฤษ


v press rice plant down with stick
คำอธิบาย: เอาไม้ยาวกดต้นข้าวให้ราบลงเพื่อเกี่ยว
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาช่วยกันนาบข้าวในนาอย่างขะมักเขม้น