นาบ

ภาษาอังกฤษ


v press down
คำอธิบาย: เอาสิ่งที่มีความร้อนรีดหรือกดลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ทาบ , ประคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: iron , flat
ตัวอย่างประโยค: เขาจะนาบผมด้วยเตารีดร้อนๆ ทุกคนเลยต้องรีบห้ามกันใหญ่