นานาชาติ

ภาษาอังกฤษ


n various nations
คำอธิบาย: ประเทศหลายๆ ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: นานาประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: all the nations , various countries , all the countries
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยชิ้นนี้จัดว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนานาชาติ
adj international
คำอธิบาย: ที่มีหลายๆ ประเทศรวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: นานาประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: internat.
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมแห่งนี้มีห้องที่จะรองรับนักลงทุนนานาชาติได้อย่างสบาย