นาที

ภาษาอังกฤษ


clas minute
คำอธิบาย: หน่วยเวลา 1 ใน 60 ของชั่วโมง
หน่วยนับ: นาที
ตัวอย่างประโยค: สุรศักดิ์เดินเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 8 นาทีกับอีก 30 วินาที