นาฏกรรม

ภาษาอังกฤษ


n dramatic works
คำอธิบาย: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: การละคร , การฟ้อนรำ
ตัวอย่างประโยค: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว