นาฎกรรม

ภาษาอังกฤษ


n drama
ความหมายเหมือนกับ: การละคร , การฟ้อนรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: dramatic performance , dramatics , theatricals , histrionics
ตัวอย่างประโยค: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น