นาคร

ภาษาอังกฤษ


n town people
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวนคร , ชาวกรุง , ชาวเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: city people , town-born , town-bred
คำตรงข้าม: ชาวชนบท , ชาวบ้าน , คนบ้านนอก